4 تا مرزبان دیگه رو آزاد کردن مث اینکه

:)

خدایا شکرت