با صدای خود استاد ...
 

+ جاهایی ک صداشون میلرزه :(