امروز کلاس داشتم 

8-10

10-13

16-18

این کلاس آخرین کلاس خیلی خسته شدم ... خیلی ... خب آخه مگه آدم چقدر میتونه وسط کلاس با گوشیش گیم بازی کنه :))))))))


البته کلاس 8-10 رو هم نرفتم :)))))))


اما کلاس 10-13 واقعا کلاس بودااا . دخلم اومد .