اینو امروز گرفتم . حال کردم . گفتم شاید شما هم حال کنین