فیلم "دختر" عالی بود . عالی . ولی یه چیزش ناقص بود ... نمی دونم چیش ولی یه چیزش ناقص بود بنظرم