شب خیلی چیزارو عوض میکنه ؛ بهتر میکنه ؛ مثه

تاریخ اون روز

سردرد و میگرن

اعصاب خردی جر و بحث با نانوایی رو حتی