چرا این قد لاغری ؟  یه کم غذا بخور خب یا چرا چاق شدی ؟ یه کم رژیم بگیر خب . ازدواج کردی ؟ چرا ازدواج نمی کنی ؟ چرا اینقدر زود ازدواج کردی ؟ و ...
چرا فک میکنن اولین نفری هستن ک این موضوع رو فهمیدن ؟ چرا فک نمی کنن طرف خودش خیلی بهتر میدونه ؟ ینی واقعا ملت منتظر بودن ک ایشون اجازه بده ؟ چرا همچین مسائلی رو به روی آدم میارن ؟ خوبه ما هم بیشعوری شونو ب روشون بیاریم ؟