از طرف خودم و تو 

سلام روزگار نو

خدافظ رادیو چهرازی

نوزده بهمن هزار سیصد و نود و دو