بعد از چن ماه تونستم از سایت کوفتی "پایگاه ملی داده های علوم زمین شناسی کشور" با تحمل مصیبت های فراوان ، دیتا دانلود کنم . لعنت ب کسی ک دانلود رو برگرفتن ترجمه کرد و منو 6 ماه معطل کردپ.ن. کلمه بولد شده محترمانه ترین کلمه ممکن بود برای توصیف .

پ.ن. کارل گوستاو‌ یونگ ، روانشناس سوئیسی تعبیرِ جالبی از انسانِ خوشحال داره ک تو ادامه مطلب نوشتم


روانشناس سوئیسی تعبیرِ جالبی از انسانِ خوشحال دارد که بسیار از تعریفِ عادی و معمولِ خوشحالی فاصله دارد


بر اساسِ این تعریف، خوشحال بودن یعنی توانمندیِ بالای ما در شکیبایی و استقامت در برابر سختی ها. خوشحالی یعنی اطمینانی درونی به این که درد و رنج و سختی و بیماری و مرگ جزء لاینفک زندگی ست اما هیچ کدام از آنها نمی تواند مرا از پا بیاندازد. خوشحالی یعنی میل به زندگی علی رغم علمِ به فانی بودنِ همه چیز، خوشحالی یعنی در سختی ها لبخند زدن، خوشحالی یعنی آگاهی از توانمندی بزرگ ما برای به دوش کشیدنِ مشکلات، خوشحالی یعنی بعد از هر زمین خوردن همچنان بتوانیم بلند شویم،بعد از هر گریه همچنان بتوانیم بخندیم و لبخند بر لبِ دیگر همنوعان بیاوریم، خوشحالی یعنی حضورِ کاملِ ما در هستی، خوشحالی یعنی همچون رودجاری بودن و در حرکت بودن،عبور کردن و به عظمتی بی پایان چشم دوختن خوشحالی یعنی توانایی ما به گفتنِ یک آریِ بزرگ به زندگی.


کارل گوستاو‌ یونگ