اقا من یه سوال دارم . این ظروف چند پارچه ای ک تو تلویزیون تو همه برنامه چه مرتبط چه غیر مرتبط هی تبلیغ می کنن اسم ندارن ؟ مارک ندارن ؟