چرا آهنگای دم عیدش این قدر سوزناکن ؟ اون از لباس نو ، این از گلدون