من الان دانشگاهم تنها تو کلاس نشستم . دارم آهنگ گوش میدم