در غیره منتظره ترین لحظه ممکن ، ناتوان شدنمو دیدم . اختیار هیچی رو نداشتم