ای رامین !

ای خودم !


به همه خوبی کن . اما به اندازه