نه دنیا از سرم خیلی زیادی بود / نه پیشونی نوشتم بود کم باشم