کاش این تبلیغ فیلم های سینمایی رو میدادن من میگفتم ب جای اون پسره :

چرت ترین فیلم های تاریخ دنیا در نوروز 96