همانا کسانی که تو تلگرام last seen recently نمی زنن ، گلی هستند از گل های بهشت