بطور فزاینده ای تعداد رای های منفی پستام بیشتر شده ولی مهم نیس