و Swarm کشف شد تا ملت فخرشان را به روشی جدید بفروشند