ینی من عاشق شخصیت پادشاه و پیرپلاسی ام تو شکرستان عروسکی . حتی آقای لولویی هم عالیه وقتی میگه