عینکم شکست . نشستم روش . دو تا شیشه اش هم شکست . 2 روزه تو خونه عینک دودی میزنم . تو آینه ک خودمو می بینم خندم میگیره