تو فکرش بودم ک یهو صحنه ای توجهم رو جلب کرد . دختره سرشو گذاشته بود رو شونه مرد . مرد هم دستشو حلقه کرده بود دور گردن دختره . عدل همون لحظه همای خوند