فردا نیمه شعبانه 

عیده عید

ولی 

من یاد کتاب " کمی دیرتر" افتادم 

و کمی ترسم بیشتر شده

شما میتونین بجای کلمه کمی کلمه دیگه ای در نظر بگیرین