ترم آخرم 

پروژه هام موندن همش :))

امتحانا هم داره شروع میشه 

چرا من دوباره دچار پوچینگی قبل امتحان شدم ؟؟