کی فکرشو میکرد یه روزی قراره برسه ک دعا دعا کنیم زود شنبه بشه ؟