هربار که اعضای خونواده میخان خبر فوت فامیلای دور و نزدیک بهش بدن ، با طمانینه و آروم آروم بهش میگن . ولی هر این جواب میشنویم ک "آره میدونم . دیشب خوابشو دیدم . میدونستم "