یکی از جمله هایی ک بهش حساسیت دارم اینه ک یه دختر بگه