بعد یه سال و نیم کفش جدید خریدم . دید و گفت : این که همون قبلیه ک