یادتونه میگفتم قانون نباشه زندگی سخت میشه ؟ منظورم این جور اخبار بود :