ای رامین !

ای خودم !


برای اینکه بقیه ببخشنت ، تو هم باید بقیه رو ببخشی