دیشب انقدر خسته بودم ، رفتم اب خوردم . بجای پارچ آب ، لیوان خالیو گذاشتم یخچال . خندم گرفت خوابم پرید :))