آقای فرج الله رجبی، کلی حرف داشتم ... تهشو میگم فقط : معذرت خواستی ولی من نمی بخشمت