بعضی وقتا ی شعرهایی میخونم ک بهم حال میده 

تصمیم گرفته بنویسم اینجا تا همه حال کنن 

اولیش رو با این دو بیت شعر کوچیک شروع میکنم :


موهاش دریا بود

دنیامو زیبا کرد

فهمید دیوونم 

موهاشو کوتاه کرد