هر آنچه را که شنیدی با مردم در میان مگذار که همین کار بر دروغگویى کفایت مى کند.