کُرده ، الان آمریکاست. من فارسی می نویسم، اون ترکی جواب میده.