در جـمـعـشان بـودم که پـنـهـانی دلـم رفت

‏ بــاور نمی کــردم بــه آســـانی دلـم رفتاز هـم سـراغـش را رفـیـقـان می گـرفـتـنـد

‏ در وا شـد و آمــد بـه مـهـمـانی... دلم رفترفــتــم کـنــارش، صـحـبتـم یـادم نـیـامــد!‏

‏ پـرسـیـد: شعـرت را نمی خـوانی؟... دلم رفتمـثـل مـعــلـم‌ها بـه ذوقـــم آفـریـن گــفـت

‏ مــانـنــد یـک طــفــل دبـسـتــانـی دلـم رفتمــن از دیــار «مـنــزوی»، او اهــل فـــردوس

‏ یک سیـب و یـک چـاقـوی زنجانی ؛... دلم رفتای کاش آن شب دست در مویش نمی بـرد

زلـفش که آمــــد روی پـیـشـانی... دلم رفــــتای کـاش اصلاً مـــن نمی رفــتـم کــنــارش

امـا چـه سـود از ایـن پشیــمـانی، دلـم رفـت‏دیگـر دلـم ــ رخت سفیدم ــ نـیـست در بـنـد

دیـروز طـوفـان شد، چه طـوفـانی (... ) رفت!!!


کاظم بهمنی