به نسیمی همه راه به هم می ریزد

کی دل سنگ تو را آه به هم می ریزدسنگ در برکه می اندازم و می پندارم

با همین سنگ زدن ، ماه به هم می ریزدعشق بر شانه هم چیدن چندین سنگ است

گاه می ماند و نا گاه به هم می ریزدانچه را عقل به یک عمر به دست آورده است

دل به یک لحظه کوتاه به هم می ریزدآه یک روز همین آه تو را می گیرد

گاه یک کوه به یک کاه به هم می ریزد


فاضل نظری