اون روز امتحان آز هیدرولیک داشتم . استاد بصورت گروهی امتحان گرفت . خودش هم شفاهی . سوالو می پرسید بعدش وقت میداد تا مشورت کنیم و جوابو بگیم . گروه ما هم خیلی قوی بود ( نوشابه واسه خودم ) 

استاد 3 تاسوال پرسید . راحت بودن . جواب دادیم . 

ولی هی من ب فکرم می رسید ک بگم " استاد ، 50 هزار تومن کم کنین ی سوال دیگه بپرسین :)))))))) " 

هی موقعیتش نبود :)))