عقل تکرار را نمی‌پسندد اما احساس تکرار را دوست دارد.