طبق محاسبات من احتمال صعودمون به گروه بعد 73 الی 84 درصده.


ایران اسپانیا پرتغال مراکش وضعیت
9 4 4 0 صعود قطعی
9 4 1 3 صعود قطعی
9 4 2 1 صعود قطعی
9 1 4 3 صعود قطعی
9 1 1 6 صعود قطعی
9 1 2 4 صعود قطعی
9 2 4 1 صعود قطعی
9 2 1 4 صعود قطعی
9 2 2 2 صعود قطعی
7 5 4 0 صعود قطعی
7 5 1 3 صعود قطعی
7 5 2 1 صعود قطعی
7 4 5 0 صعود قطعی
7 4 2 3 صعود قطعی
7 4 3 1 صعود قطعی
7 2 4 3 صعود قطعی
7 2 1 6 صعود قطعی
7 2 2 4 صعود قطعی
7 1 5 3 صعود قطعی
7 1 2 6 صعود قطعی
7 1 3 4 صعود قطعی
7 3 4 1 صعود قطعی
7 3 1 4 صعود قطعی
7 3 2 2 صعود قطعی
7 2 5 1 صعود قطعی
7 2 2 4 صعود قطعی
7 2 3 2 صعود قطعی
6 7 4 0 صعود قطعی
6 7 1 3 صعود قطعی
6 7 2 1 صعود قطعی
6 4 7 0 صعود قطعی
6 4 4 3 صعود قطعی
6 4 5 1 صعود قطعی
6 4 4 3 صعود قطعی
6 4 1 6 صعود قطعی
6 4 2 4 صعود قطعی
6 1 7 3 صعود قطعی
6 1 4 6 صعود قطعی
6 1 5 4 صعود قطعی
6 5 4 1 صعود قطعی
6 5 1 4 صعود قطعی
6 5 2 2 صعود قطعی
6 2 7 1 صعود قطعی
6 2 4 4 صعود قطعی
6 2 5 2 صعود قطعی
5 5 5 0 احتمال صعود
5 5 2 3 صعود قطعی
5 5 3 1 صعود قطعی
5 2 5 3 صعود قطعی
5 2 2 6 صعود قطعی
5 2 3 4 صعود قطعی
5 3 5 1 صعود قطعی
5 3 2 4 صعود قطعی
5 3 3 2 صعود قطعی
4 5 7 0 عدم صعود
4 5 4 3 احتمال صعود
4 5 5 1 عدم صعود
4 7 5 0 عدم صعود
4 7 2 3 صعود قطعی
4 7 3 1 صعود قطعی
4 2 7 3 صعود قطعی
4 2 4 6 احتمال صعود
4 2 5 4 احتمال صعود
4 4 5 3 احتمال صعود
4 4 2 6 احتمال صعود
4 4 3 4 احتمال صعود
4 3 7 1 صعود قطعی
4 3 4 4 احتمال صعود
4 3 5 2 صعود قطعی
4 5 5 1 عدم صعود
4 5 2 4 احتمال صعود
4 5 3 2 صعود قطعی
3 7 7 0 عدم صعود
3 7 4 3 عدم صعود
3 7 5 1 عدم صعود
3 4 7 3 عدم صعود
3 4 4 6 عدم صعود
3 4 5 4 عدم صعود
3 5 7 1 عدم صعود
3 5 4 4 عدم صعود
3 5 5 2 عدم صعود

نحوه محاسبه:
تعداد صعود قطعی: 59
تعداد کل حالات : 81
%73 = 59/81

تعداد صعود قطعی + تعداد احتمال صعود = 68
عداد کل حالات : 81
%84 = 68/81

تحلیل :
  • اگه یه بازی دیگه رو هم ببریم صعود قطعیه. 
  • اگه دو تا بازی آینده رو ببازیم صعود نمی‌کنیم.

اصلاحیه 1

پرتغال برد مراکشو

جدول این طوری تغییر می کنه : 

ایران اسپانیا پرتغال مراکش وضعیت
9 4 4 0 صعود قطعی
9 1 4 3 صعود قطعی
9 2 4 1 صعود قطعی
7 5 4 0 صعود قطعی
7 4 5 0 صعود قطعی
7 2 4 3 صعود قطعی
7 1 5 3 صعود قطعی
7 3 4 1 صعود قطعی
7 2 5 1 صعود قطعی
6 7 4 0 صعود قطعی
6 4 7 0 صعود قطعی
6 4 4 3 صعود قطعی
6 1 7 3 صعود قطعی
6 5 4 1 صعود قطعی
6 2 7 1 صعود قطعی
5 5 5 0 احتمال صعود
5 2 5 3 صعود قطعی
5 3 5 1 صعود قطعی
4 5 7 0 عدم صعود
4 7 5 0 عدم صعود
4 2 7 3 صعود قطعی
4 4 5 3 احتمال صعود
4 3 7 1 صعود قطعی
4 5 5 1 عدم صعود
3 7 7 0 عدم صعود
3 4 7 3 عدم صعود
3 5 7 1 عدم صعوداحتمال صعود هم به 70 الی 78% تغییر کرد : 


تعداد صعود قطعی: 19
تعداد کل حالات : 27
%78 = 19/27

تعداد صعود قطعی + تعداد احتمال صعود = 21
عداد کل حالات : 27
%70 = 21/27

اصلاحیه 2

ایران از اسپانیا باخت.


ایران اسپانیا پرتغال مراکش وضعیت
6 7 4 0 صعود قطعی
6 4 4 3 صعود قطعی
6 5 4 1 صعود قطعی
4 7 5 0 عدم صعود
4 4 5 3 احتمال صعود
4 5 5 1 عدم صعود
3 7 7 0 عدم صعود
3 4 7 3 عدم صعود
3 5 7 1 عدم صعود

احتمال صعود هم به 33 الی 44% تغییر کرد : 


تعداد صعود قطعی: 3
تعداد کل حالات : 9
%33 = 3/9

تعداد صعود قطعی + تعداد احتمال صعود = 4
عداد کل حالات : 9
%44 = 4/9

تحلیل:
  • اگه بازی با پرتغال رو ببریم صعودمون قطعیه.
  • اگه بازی با پرتغال رو مساوی کنیم، از اون‌ور مراکش اسپانیا رو ببره، با توجه به تفاضل گل ایران و اسپانیا، احتمال صعود هست.
  • به غیر از از این دو مورد صعود نمی‌کنیم.