بعضی ها 

دِین شان را به موضوع 

فقط در گذاشتن یک عکس و نوشته ای تاثیر گذار می دانند .

آنها این را نمی خواستند . 

آنها این را نمی خواهند .