میگه : 

آدما مث عکس اند . بزرگشون ک میکنی کیفیتشون میاد پایین