هر که خود داند و خدای دلش

که چه دردی‌ست در کجای دلش