...

دلیر ماندی و نان را

به خون زدی که نمیری

به هرزه پا ندواندی

...