دلم براتون تنگ شده. حالتون خوبه؟ چه خبرا؟ همه چی سرجاشه؟ کسی منو یادش میاد؟

بعدا نوشت: رفتم. نمی‌دونم کی دوباره برمی‌گردم. مواظب خودتون باشین