ای رامین !

ای خودم !


هر چیزی رو که دوست داری، لزوما به نفع و صلاحت نیست. حتی آدما. اینو با خودت تکرار کن.


+ فردا برمی‌گردم