خدایا، رحم کن به کسی که تنها سرمایه‌اش امید و تنها سلاحش گریه است.