4 تا صفر از پول کم کنین ولی با صفرهای پول من کاری نداشته باشین.