مولانا میگه

تویی کامل منم ناقص، تویی خالص منم مخلص

تویی سور و منم راقص، من اسفل تو معلایی


تی ام بکس می‌خونه

بذار بهت اعتماد بنفس بدم

کاملی کاملی، من نقصتم