موضوع : آموزش vlookup و hlookup و lookup در اکسل


دیگر نکات آموزشی


در ادامه آموزش‌های سال 92 :)) نامفهوم یا گنگ بود تقصیر من نیست :))1.

2. 

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.